V R
R A S H A
R I
N V A N I S H
V A N S V I S A A
I S I I
R A V I S H N R
S H
I
N

Bonus Words

 • hairs
 • rains
 • sari

11 Words in Mist 69 Level 51137

 • airs
 • hair
 • rain
 • rash
 • ravish
 • shin
 • vain
 • vanish
 • vans
 • varnish
 • visa

The Answers for Wordscapes Level 51137 from the Mist 69 pack and Master group are: airs, hair, rain, rash, ravish, shin, vain, vanish, vans, varnish, and visa.