H B A N G
D A B B
N B A A H
D A N D A
B A H B A N N A B
A A A A D D
H A G N A G
A G

Bonus Words

 • baa
 • dah
 • dang

16 Words in Freeze 10 Level 37869

 • aah
 • aha
 • and
 • bad
 • bag
 • bah
 • ban
 • band
 • bang
 • dab
 • hag
 • hand
 • handbag
 • hang
 • nab
 • nag

The Answers for Wordscapes Level 37869 from the Freeze 10 pack and Master group are: aah, aha, and, bad, bag, bah, ban, band, bang, dab, hag, hand, handbag, hang, nab, and nag.