V I S A
L A
A H H S L
S L A V I S H A A
H I S I V I A L
L S I S A L I
A S L A S H
I H
L A S S

Bonus Words

 • hails
 • sails
 • shiv

13 Words in Climb 24 Level 45724

 • ails
 • hail
 • hiss
 • lash
 • lass
 • lavish
 • sail
 • sash
 • sisal
 • slash
 • slavish
 • vial
 • visa

The Answers for Wordscapes Level 45724 from the Climb 24 pack and Master group are: ails, hail, hiss, lash, lass, lavish, sail, sash, sisal, slash, slavish, vial, and visa.