S
L A V I S H
A I
S S L A V I S H
L A S H L
H I S
A I L S I
I A V S
L A S S I A
H I S S L
A

Bonus Words

 • hails
 • sails
 • shiv

13 Words in Aerial Level 3888

 • ails
 • hail
 • hiss
 • lash
 • lass
 • lavish
 • sail
 • sash
 • sisal
 • slash
 • slavish
 • vial
 • visa

The Answers for Wordscapes Level 3888 from the Aerial pack and Green group are: ails, hail, hiss, lash, lass, lavish, sail, sash, sisal, slash, slavish, vial, and visa.