V
A
N
S H I N I
A S
V A R N I S H
I A R
V A N S V S
A A I
I S
N R A S H
A
H A I R
N
Bonus Words
 • hairs
 • rains
 • sari
11 Words in Serene4 Level 11659
 • airs
 • hair
 • rain
 • rash
 • ravish
 • shin
 • vain
 • vanish
 • vans
 • varnish
 • visa

All answers for Level 11659 from the Serene4 pack and Master group.